Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

foto

Privacy Statement

Introductie

Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation waarborgt de privacy van bezoekers van haar websites en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld conform de privacywetgeving. Hieronder wordt beschreven welke informatie Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation verzamelt en hoe die informatie wordt gebruikt.

Door de informatie op de websites te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Persoonsgegevens verzameling/verwerking

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden niet gemonitored, verzameld of verwerkt en Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation maakt geen gebruik van cookies.

Eventuele door bezoeker verstrekte persoonsgegevens op een aanvraagformulier via de website worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bedrijfs- en persoonsgegevens die cliënten zelf verstrekken, worden door Schoenmaker Bedrijfs-juridisch Advies & Mediation intern verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het verlenen van diensten, of vanwege een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Het betreft basisinformatie als:

- de voor- en achternaam, titel, de bedrijfsnaam van de cliënt of de functie;

- contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;

- financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer van de cliënt;

- eventuele aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat.

Deze gegevens worden in CRM- en het boekhoudsysteem opgenomen en beheerd en bewaard zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens aan haar ICT-providers waartoe alsdan een verwerkersovereenkomst is gesloten.

 

Beveiliging gegevens

Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien heeft Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation zijn ICT providers verplicht eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Privacy-rechten

Cliënten kunnen Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation schriftelijk verzoeken hun persoonsgegevens in te zien. Indien de door Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunnen cliënten Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van hun persoonsgegevens, dan wel kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan: Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation , Turfstekerstraat 63, 1431 GD Aalsmeer of info@schoenmakeradvies.com.

nl en de