Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Vakantie en ziekte: jaarlijkse bron voor discussie.

Vakantie en ziekte: jaarlijkse bron voor discussie.

Bij veel bedrijven komt het voor dat een werknemer ziek is voor dat zijn vakantie ingaat. Of dat hij ziek wordt tijdens de vakantie. Dan stopt het opnemen van vakantiedagen en neemt de ziekteperiode aan. Soms blijven werknemers wegens ziekte langer weg. Hoe valt die ziekte tijdens vakantie te bewijzen of en te controleren? En wat kan daarover worden afgesproken met elkaar?

Wettelijke afwijking
De wet bepaalt dat dagen waarop de werknemer tijdens vakantie ziek is, niet gelden als vakantiedagen maar als ziektedagen. Als een werknemer dus 3 weken met vakantie gaat en de derde week ziek wordt, resulteert dat in 10 vakantiedagen en 5 ziektedagen. Evenwel kan hiervan worden afgeweken:
 

  • door in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat voor het aantal vakantiedagen boven het wettelijk minimum (= 4 x de werkweek) die toch als vakantiedagen gelden, ook al is werknemer tijdens die vakantiedagen ziek. Stel: een fulltime werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen; dan mag maximaal over 5 dagen worden afgesproken die dagen bij ziekte tijdens vakantie toch mogen worden afgeboekt als vakantiedagen.
  • door voorafgaand aan een vakantieperiode met de werknemer af te spreken, dat dagen waarop hij geen arbeid kan verrichten wegens ziekte, toch als vakantiedagen worden aangemerkt. Bijvoorbeeld als een werknemer ziek is, maar die ziekte hem niet weerhoudt om feitelijk ook van die vakantie te kunnen genieten. Meestal gaat hieraan goedkeuring van de bedrijfsarts aan vooraf.


Ziekte tijdens vakantie in buitenland
Omdat de werkgever tijdens ziekte het loon moet doorbetalen, heeft hij er financieel belang te weten of de werknemer echt ziek is. Daartoe mag hij schriftelijk controlevoorschriften uitvaardigen. Bijvoorbeeld dat de werknemer binnen enkele dagen de werkgever daarvan in kennis moet stellen. En dat hij zich binnen enkele dagen aan een medische controle moet onderwerpen door het bevoegde orgaan in het land van verblijf. Per land verschilt het wie het bevoegde orgaan is tot dat controle-onderzoek. Een werkgever is trouwens gerechtigd om in het buitenland een keuring te laten verrichten door een arts van eigen keuze, mits dat er niet toe leidt dat de zieke werknemer in feite verplicht is terug te keren naar Nederland. Het UWV beschikt over een lijst van bevoegde keuringsinstellingen in het buitenland.

Als een werkgever niet overtuigd is van een ziekmelding of als hij vindt dat de ziekmelding niet tijdig heeft plaatsgehad dan wel dat de (controle)voorschriften niet zijn nageleefd, kan de werkgever disciplinaire maartregelen treffen. Bijvoorbeeld een waarschuwing of opschorting van de loondoorbetaling. Ontslag op staande voet ligt is meestal niet toegestaan. Wel kan de werkgever besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter of het CWI. Om ontslag alsdan te vergemakkelijken, is het raadzaam om voorafgaande van de vakantie aan werknemer een brief te geven en die te laten tekenen voor ontvangst, waarin enerzijds de controlevoorschriften staan en anderzijds dat als werknemer te laat terug keert, dat voor de werkgever reden is de arbeidsovereenkomst te beëindigen.


Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 30 juli 2007, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de