Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Reminder Wet Werk en Zekerheid

Reminder Wet Werk en Zekerheid

Dit voorjaar hebben wij via onze blogs al eens de aandacht gevestigd op de nieuwe Wet Werk & Zekerheid, die deels per 1 januari 2015 en deels per 1 juli 2015 van kracht wordt. 

Bij het opstellen van contracten is het raadzaam daar nu al rekening mee te houden.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari a.s. zijn:

 

1. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is voortaan alleen nog een proeftijd mogelijk als de overeenkomst wordt aangegaan voor langer dan 6 maanden.

 

2. Een werkgever mag in een contract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer opnemen, tenzij dat beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever.

Een werkgever moet dat dan goed in de arbeidsovereenkomst motiveren.

 

3. Bij een tijdelijke overeenkomst van 6 maanden of langer die eindigt na 1 januari 2015, moet de werkgever een aanzegtermijn van tenminste 1 maand in achtnemen. 

Bij niet naleving van deze verplichting, moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen over de termijn die hij te laat is met aanzeggen: twee weken te laat is een vergoeding van twee weken loon. De overeenkomst eindigt overigens wel gewoon op de afgesproken datum.

 

Verder is het goed om ook al te anticiperen op de transitievergoeding, die formeel pas per 1 juli 2015 wordt ingevoerd. 

In principe krijgt iedere werknemer die 2 jaar of langer in dienst is en met wie de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt recht op de transitievergoeding, als die beëindiging plaatsvindt op initiatief van de werkgever.

Dit recht krijgt hij ook als het een arbeidscontract voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer betrof dat door de werkgever niet wordt verlengd. 

Als een werkgever in zo’n geval betaling van die vergoeding wil voorkomen, kan hij het beste het 1ste contract van 1 jaar niet met nog 1 jaar verlengen maar met een kortere periode, bijvoorbeeld 51  weken.

 

De transitievergoeding is overigens niet verschuldigd als:

 

- ontslag door de werkgever volgt op ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;  

- als de werknemer zelf het contract beëindigt/niet verlengt, tenzij dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;                                                                                  

- de werknemer bij einde van het dienstverband nog jonger is dan 18 jaar en de gemiddelde arbeidsduur maximaal 12 uur per week bedroeg;                                                                                      

- de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

De transitievergoeding dient daarentegen weer wel te worden betaald als een werknemer na 2 jaar ziekte wordt ontslagen. Extra reden om van de reïntegratie in de eerste 2 jaar een succes te maken.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 2 blogs van mei 2014.

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 17 oktober 2014, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de