Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Opzeggen langdurige samenwerking

Opzeggen langdurige samenwerking

Bij een duurovereenkomst voeren partijen over een lange periode een zelfde soort overeenkomst uit. Een voorbeeld daarvan is een distributieovereenkomst of een onderhoudsovereenkomst. Dit onderwerp wordt niet specifiek in de wet geregeld, zoals bij een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst wel het geval is. Het opzeggen van een duurovereenkomst wordt bepaald door wat algemeen voor contracten geldt. Daarbij wordt groot belang gehecht aan de redelijkheid en billijkheid.

 

Dat leidt er toe dat een duurovereenkomst in beginsel opgezegd mag worden, maar dan moet er wel een voldoende zwaarwegende grond aanwezig zijn en een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Als dat laatste niet gebeurt, moet de opzeggende partij schadevergoeding betalen.

 

De lengte van de opzegtermijn hangt af van verschillende omstandigheden. Zoals: de duur en aard van de relatie, de reden van opzegging, de nog aanwezige voorraad, eventuele investeringen die gedaan zijn door de wederpartij die nog niet terugverdiend zijn, andere gevolgen voor de wederpartij, of partijen zelf een opzegtermijn hadden afgesproken, etc.

 

Als er geen opzegtermijn door partijen is afgesproken, wordt de volgende termijn wel als redelijk beschouwd:

- Bij een duur van minder dan 2 jaar:  3 maanden

- Bij een duur van 2-4 jaar:  6 maanden

- Bij een duur van 4-10 jaar:  8 tot 12 maanden

- Bij een duur van langer dan 10 jaar:  1 of 2 jaar.

 

Opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn leidt in principe niet tot schadevergoeding. Dit kan een enkele keer anders zijn, als er specifieke omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als er dan toch nog onvoldoende tijd overblijft voor de opgezegde om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

 

Als er wel een opzegtermijn is afgesproken tussen partijen, kan het zijn dat die als relatief kort wordt ervaren. De opgezegde partij kan dan de rechter verzoeken die termijn te verlengen. De rechter heeft onlangs in een concreet geval bepaald dat de afgesproken termijn van 6 maanden tekort was gelet op een duur van 11 jaar.

 

Wat betreft de kosten die voor een eventuele schadevergoeding in aanmerking komen kan worden genoemd: investeringen  die zijn verricht op verzoek van de opzegger en gederfde omzet tijdens de eigenlijke duur van opzegtermijn.

 

Houd als opzeggende partij dus rekening met een relatief lange opzegtermijn. En bewaar als wederpartij bewijs van gedane investeringen, de reden daarvan, omzetgegevens.

 

 

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 14 december 2010, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de