Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Nieuwe mogelijkheden voor de BV (flex-BV)

Nieuwe mogelijkheden voor de BV (flex-BV)

Vanaf 1 oktober 2012 worden minder eisen gesteld bij de oprichting van een BV en komen meer mogelijkheden beschikbaar om de BV zo in te richten als u dat wilt. Dat geldt voor zowel een bestaande als nieuwe BV. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Er is bij de oprichting van een BV geen minimumkapitaal van €18.000 meer nodig. Voldoende is  € 0,01.  Daarentegen wordt nu wel in de wet vastgelegd dat het bestuur voorafgaand aan het doen van uitkeringen van dividend e.d. moet beoordelen of de BV na de uitkering nog wel aan haar opeisbare verplichtingen kan blijven voldoen. Dit geldt naast de al bestaande eis, dat het eigen vermogen incl. aandelenkapitaal groter moet blijven dan de wettelijke en statutaire reserves. Als een uitkering wordt gedaan zonder dat aan beide eisen wordt voldaan, zijn de bestuurders zelf aansprakelijk voor tekorten.
  2. Er is bij oprichting van de BV geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng anders dan in geld. Ook is er geen bankverklaring meer nodig.
  3. Er kunnen aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht worden uitgegeven. Dat kan handig zijn bij het uitgeven van aandelen aan familieleden of personeel.
  4. De blokkering van vrije overdracht van aandelen is niet langer verplicht, zodat de statuten mogen bepalen dat er in het geheel géén beperkingen gelden.
  5. De oproepingstermijn voor een algemene vergadering mag voortaan 8 dagen zijn in plaats van 15 en vergaderingen mogen ook buiten Nederland worden gehouden.
  6. De drempel voor het bijeenroepen van een algemene vergadering door aandeelhouders is verlaagd van 10% naar 1% van de aandelen.
  7. Alle besluiten mogen onder voorwaarden ook buiten de algemene vergadering om worden genomen.


Aanpassing van bestaande statuten aan de nieuwe wetgeving is niet verplicht, maar er kan pas gebruik gemaakt worden van de nieuwe  mogelijkheden van het nieuwe BV-recht als de statuten daarmee in lijn zijn. Aandeelhouders en bestuurders van een BV doen er dan ook goed aan hun statuten eens tegen het licht te houden op dit punt.  Voor het benodigde maatwerk zijn wij u graag van dienst.Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 2 september 2012, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de