Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Het nut van een ingebrekestelling

Het nut van een ingebrekestelling

Stel: uw wederpartij voldoet niet op tijd aan zijn verplichtingen jegens u. Bijvoorbeeld doordat het softwarepakket niet op de afgesproken datum wordt opgeleverd, of de bouw van de garage nog steeds niet af is, of opnieuw blijkt dat de klant de nota nog niet heeft betaald.

In de meeste gevallen wordt een klantvriendelijke herinnering gestuurd of vindt overleg plaats, en wordt er een oplossing gevonden worden door nog enig uitstel te verlenen. Als dan na herhaaldelijk uitstel voor u de maat eindelijk vol is, ontstaat er een botsing: u besluit niet langer te willen wachten en u wilt onmiddellijk stappen ondernemen om uw schade als gevolg van de vertraging op uw wederpartij te verhalen.

Dat is logisch, maar juridisch gezien kan dat niet. Want volgens de wet kunt u alleen onmiddellijk stappen ondernemen als uw wederpartij in verzuim is. Behalve als uw wederpartij onmogelijk nog kan leveren, of zelf heeft aangegeven dat hij niet zal leveren, is daarvan pas sprake als u hem in gebreke heeft gesteld: een brief heeft geschreven waarin u alle punten opsomt waaraan hij nog niet heeft voldaan en waarin u hem bovendien een redelijke termijn heeft gegeven om daar alsnog aan te voldoen.

U zult dan zeggen: we hadden van tevoren duidelijke termijnen afgesproken en hij mag blij zijn dat ik al zo coulant ben geweest. Ik heb hem ook al schriftelijk gewaarschuwd en ben zelfs al gestopt met het betalen van zijn nota." Het komt echter aan op de bewoording van de waarschuwing. Een fout praktijkvoorbeeld:

“Zoals vrijdag besproken, hebben wij geen enkele afspraak van je zien nakomen. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat je levert wat je afspreekt. Daarnaast zegje te communiceren en vooraf vast te leggen wat je aan werkzaamheden verricht. Noch het eerste noch het tweede zien we van je. We wachten daarom op het resultaat of wij verwachten dat je de reeds uitgevoerde betalingen retourneert. Gaarne een constructieve reactie."

Dit is wel een uiting van ongenoegen, maar geen ingebrekestelling die voldoet aan de wettelijke eisen. Als u slechts op basis van dergelijke briefjes de overeenkomst beëindigt en er ontstaat een geschil over dat voor de rechter komt, zal u niet de eerste zijn die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld en u zelfs veroordeelt de schade van de wederpartij te vergoeden.

Ons advies luidt dan ook: als u ziet aankomen dat de wederpartij te laat zal opleveren, stuur dan een formele ingebrekestelling. Vermeld daarin duidelijk, op welke punten uw wederpartij nog correct dient na te komen en geef hem een redelijke termijn. Welke termijn redelijk is, is afhankelijk van het te leveren product en de situatie.

Zo'n ingebrekestelling kan niet mondeling, maar wel per mail, zo blijkt uit de rechtspraak. Als uw wederpartij geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, kunt u veilig de overeenkomst ontbinden en de opdracht aan een derde opdragen en/of uw schade claimen, waaronder ook wettelijke rente.
Een belangrijke stap dus, die ingebrekestelling!
Met advies ten aanzien van een juiste en op maat opgestelde ingebrekestelling zijn wij u graag van dienst.Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 7 juni 2013, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de