Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Er bestaan ook nog goede agenten

Er bestaan ook nog goede agenten

Gelukkig gloort er na stormachtige jaren weer wat licht aan de ondernemershorizon, waarbij een ondernemer al snel zijn gedachten zal laten gaan over het benutten van nieuwe markten, ook al om maar niet de boot in het economisch lucratieve vaarwater te missen. Dergelijke gedachtes zijn de laatste decennia meer en meer Europees gericht, gezien de onbegrensde mogelijkheden van Europa en de huidige technologie.

Ingeval u eveneens gedachtes koestert de grenzen richting Europa te verleggen voor bijvoorbeeld de verkoop van uw producten, dan zal er een bepaalde vorm van internationale samenwerking nodig zijn, waarbij gedacht kan worden aan een overname, een joint-venture, franchise, een dochteronderneming etc.

Een juridische vorm met de meest eenvoudige toetredingsdrempel biedt het aangaan van een overeenkomst met een lokale handelsagent. Voordelen daarvan zijn dat de agent specialistische kennis heeft van het product, de lokale markt, de cultuur en de lokale (handels)gebruiken en dat hij de potentiële afnemers kent.

Voor handelsagenten geldt een eigen wettelijke regeling die voor de verschillende Europese landen in hoofdlijnen gelijk is en is gestoeld op een Europese richtlijn. Globaal gezien zorgt de agent voor de totstandkoming van overeenkomsten (verkopen), heeft hij recht op provisie over de door hem behaalde resultaten en is hij in redelijke mate zelfstandig. Verder dient bij einde overeenkomst veelal een opzeggingstermijn in acht genomen te worden en heeft een agent in beginsel recht op een goodwillvergoeding.

Ter stimulering van diens prestaties kan de overeenkomst zodanig ingekleed worden dat de agent, naarmate hij meer van uw producten verkoopt, ook meer provisie ontvangt. Voorts is het mogelijk op te nemen dat de agentuurovereenkomst voortijdig door uw bedrijf beëindigd kan worden als de agent bepaalde targets niet haalt. Bovendien kan afgesproken worden dat de agent geen provisie ontvangt als een klant niet betaalt. Er kan zelfs afgesproken worden dat de agent alsdan aansprakelijk is voor het door de klant verschuldigde bedrag. Daarnaast is het raadzaam een concurrentie- en/of een geheimhoudingsbeding op te nemen, zodat de agent niet plotsklaps met alle hem bekende gegevens en de langdurig opgebouwde clientèle van het bedrijf richting de concurrent stapt.

Binnen de EU gelden per land nog wel verschillende regelingen waarmee rekening gehouden dient te worden, afhankelijk van het land waar de agent is gevestigd (tenzij beide partijen akkoord gaan met een ander van toepassing zijnde rechtsstelsel).

Ten slotte resteren nog aandachtspunten als: krijgt de agent al dan niet exclusiviteit en voor welk gebied; heeft u in dat gebied al een bestaande klantenkring; mag de agent subagenten inschakelen; dient hij geregistreerd te zijn als agent etc.

Concluderend: in geval uw bedrijf nieuwe klantengroepen wenst aan te boren, biedt een samenwerking met een handelsagent een relatief eenvoudige oplossing zonder dat dit gepaard gaat met al te grote risico’s en kosten.  

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 5 oktober 2009, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de