Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.

15 maart 2017

Nieuwe Arbowet zorgt voor betere arbodienstverlening

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. De aanpassingen moeten leiden tot verbetering van de arbodienstverlening.

04 januari 2017

Let op de termijn voor deponeren jaarrekening

Alle vennootschappen in Nederland moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel - voor het boekjaar 2015 moet dat uiterlijk 31 januari 2017 gebeuren.

06 december 2016

Ziekmelding betekent actie voor werkgever

Als een werknemer ziek wordt, is dat in de eerste plaats vervelend voor de betrokkene. Maar ook op u, als werkgever, heeft het effect. U mag het personeelslid relevante vragen stellen.

01 september 2016

1991-2016

Deze maand is het 25 jaar geleden dat Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies van start ging. In Aalsmeer kwam een laagdrempelige en praktische vorm van juridische dienstverlening

31 mei 2016

Bemiddelen bij scheiding

In mijn allereerste blog beschreef ik hoe mediation bij een geschil tussen 2 compagnons/vennoten tot een bevredigende oplossing leidde. Bemiddeling wordt ook vaak toegepast bij een echtscheidng.

15 januari 2016

Veel medewerkers

En het nieuwe ontslagrecht is een half jaar geleden van kracht geworden. Wat heeft het ons gebracht? In ieder geval niet de verwachte vergemakkelijking van het ontslaan van werknemers

10 juni 2015

Uw langdurig zieke werknemer en de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 treden er enkele wijzigingen op in het arbeidsrecht. O.a. met betrekking tot ontslag van een zieke werknemer. Dat kan er toe leiden dat u nog het beste deze maand in actie kunt komen.

02 maart 2015

Werkgever verantwoordelijk voor goede verzekering auto van de zaak

De aansprakelijkheid van werkgevers voor schade geleden of veroorzaakt door werknemers in het verkeer, wordt in de rechtspraak steeds verder uitgebreid.Criterium dat daarbij vaak een rol speelt is

05 december 2014

Een agentuurovereenkomst ontstaat al snel

Ondanks de optimistische berichten die gelukkig hier en daar weer te horen zijn is het in de bloemenhandel nog steeds niet allemaal rozengeur en, vooral in deze tijd toepasselijk: maneschijn.

17 oktober 2014

Reminder Wet Werk en Zekerheid

Dit voorjaar hebben wij al eens de aandacht gevestigd op de nieuwe Wet Werk & Zekerheid, die deels per 1 januari 2015 en deels per 1 juli 2015 van kracht wordt. 

27 mei 2014

Gevolgen van Wet Werk en Zekerheid (2)

Enige weken geleden informeerden wij u over de wijzigingen per 1 juli 2014 in het kader van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) .

09 mei 2014

Gevolgen van Wet Werk en Zekerheid (1)

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ ) dat momenteel  in behandeling is in de Eerste Kamer, gaat uit van invoering in twee gedeelten: het eerste per 1 juli a.s. en het tweede per 1 juli 2015.

15 oktober 2013

Modernisering Ziektewet (Bezava)

Als gevolg van verschillende ‘reintegratie-wetten’ hebben de werkgevers de afgelopen jaren een grote rol gespeeld bij het terugdringen van de instroom van ‘vaste’ werknemers in de WIA na 2 jaar ziekte.

07 juni 2013

Het nut van een ingebrekestelling

Stel: uw wederpartij voldoet niet op tijd aan zijn verplichtingen jegens u. Bijvoorbeeld doordat het softwarepakket niet op de afgesproken datum wordt opgeleverd, of de bouw van de garage nog steeds niet af is.

05 maart 2013

Betalen facturen B2B: voortaan binnen 30 dagen

Per 16 maart 2013 verandert de wet ten aanzien van het betalen van facturen tussen ondernemers. Bedoeling van deze wetswijziging is dat bedrijven in staat zullen zijn betalingsachterstanden in te perken en aldus hun liquiditeitspositie op te krikken.

04 december 2012

Ontslag zieke werknemer in proeftijd

Niemand zit te wachten op een zieke werknemer, zeker niet wanneer het erop lijkt dat hij vaker zal uitvallen of langdurig ziek zal zijn. Wanneer een werknemer in de proeftijd ziek wordt en de werkgever van hem af wil, kan de arbeidsovereenkomst met onm

02 september 2012

Nieuwe mogelijkheden voor de BV (flex-BV)

Vanaf 1 oktober 2012 worden minder eisen gesteld bij de oprichting van een BV en komen meer mogelijkheden beschikbaar om de BV zo in te richten als u dat wilt.

20 april 2012

Social Media en de werkgever

Onlangs berichtte de NRC over een ontslag op staande voet vanwege uitlatingen van een werknemer over zijn werkgever op Facebook. Social media zijn 'hot'.

22 november 2011

Werkgever sneller aansprakelijk voor burn-out werknemer

Onlangs is er een rechterlijke uitspraak geweest, waarin een werkgever aansprakelijk werd gehouden voor de burnout van zijn werknemer. Voorheen was het uitgangspunt, dat de werknemer zelf moet aangeven dat er sprake is van te hoge werkdruk. Het Hof zie

09 september 2011

Concurrentiebeding bij verlenging arbeidscontract?

Een concurrentiebeding stelt de belangen van u als ondernemer veilig nadat een werknemer bij u vertrekt. Maar het kan een werknemer ernstig belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. De wet bepaalt daarom dat een concurrentiebeding a

04 april 2011

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Kent u alle risico's voor uw personeel en uw materieel? Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand utvalt omdat hij of te zwaar werk heeft, of teveel?

14 december 2010

Opzeggen langdurige samenwerking

  Bij een duurovereenkomst voeren partijen over een lange periode een zelfde soort overeenkomst uit. Een voorbeeld daarvan is een distributieovereenkomst of een onderhoudsovereenkomst. Dit onderwerp wordt niet specifiek in

13 oktober 2010

Wetenswaardigheden bij verkoop van uw bedrijf

Zomaar wat tips bij het verkopen van uw bedrijf: 1 Het bepalen van het juiste verkoopmoment bepaalt sterk de definitieve verkoopprijs. Haast en druk zal dat de prijs negatief beïnvloeden. Neem dus een ruime voorbereidingstijd.

08 februari 2010

Een soepele overdracht van het bedrijf

Elke overgang heeft zo zijn bijverschijnselen. De overdracht van een onderneming, in het bijzonder van een familiebedrijf, verdient dan ook een goede voorbereiding en begeleiding om te bevorderen dat een en ander zo soepel mogelijk verloopt. Hieronder&

12 augustus 2008

Regelgeving bij elektronische handel

Een ondernemer wil ook producten via internet verhandelen. Daartoe heeft hij een website-bouwer opdracht gegeven een mooie site te maken. Los van de vormgeving daarvan, is hij benieuwd naar de juridische ins en outs voor zijn site.

04 februari 2008

Transportschade bij wegvervoer: een goede vrachtbrief is winst.

Door steeds toenemende concurrentie staan prijzen nagenoeg vast en is kostenbeheersing van groot belang. Ook bij het transport valt ‘winst’ te halen.

26 oktober 2007

Werkzaamheden door Management BV

Ondernemers lenen steeds vaker zelfstandigen in, die in dat kader een zgn  Management BV hebben. De ondernemers verstrekt dan die BV een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

30 juli 2007

Vakantie en ziekte: jaarlijkse bron voor discussie.

Bij veel bedrijven komt het voor dat een werknemer ziek is voor dat zijn vakantie ingaat. Of dat hij ziek wordt tijdens de vakantie. Dan stopt het opnemen van vakantiedagen en neemt de ziekteperiode aan.

05 maart 2007

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter niet meer vanzelfsprekend.

Een gang naar de kantonrechter was tot voor kort een zeker middel om een dienstverband te kunnen beëindigen. Daar lijkt verandering in te komen.

16 november 2006

Sancties op niet tijdig beslissen door overheid

Het is goed te weten dat er in onze democratische samenleving voor burgers en/of bedrijven de nodige rechtsbescherming tegen de overheid bestaat. Zo hebben burgers en/of bedrijven op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

15 september 2006

De 65-jarige werknemer

Vanwege de geringe koopkracht, een pensioengat of om andere redenen, komt het steeds vaker voor dat een werknemer na het bereiken van de 65-jarige leeftijd wenst te blijven werken.

01 mei 2005

Mediation biedt management grip op conflicten (interview)

Mediation lijkt wel het toverwoord om alle geschillen aan te pakken. Het sluit aan bij de huidige tijdsgeest, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van hun problemen.

13 oktober 2004

De continuïteit bij huren van bedrijfsruimte

Veel bedrijven, met name de starters, zien af van aankoop van het pand bestemd voor de uitoefening van hun bedrijf, maar besluiten dit te huren. Voordeel hiervan is dat er meer geld beschikbaar blijft voor de core-business zelf.

05 juli 2004

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming met als rechtsvorm een BV (of NV) heeft als voordeel dat de bestuurder niet in privé-vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de BV. Bij een eenmanszaak, maatschap, VOF dan wel CV ligt dat anders.

05 september 2003

Opleidingskosten en ontslag

Heeft je werknemer net een dure, door jou betaalde en in werktijd gevolgde opleiding achter de rug, dan deelt hij je zomaar mee dat hij bij een ander aan de slag gaat!

10 februari 2003

Juridische ‘check-up’: verantwoord ondernemen

In tijden van voorspoed en een groeiende economie ligt het niet zo voor de hand, maar om voor de toekomst de risico's beheersbaar te houden is het goed om binnen de onderneming regelmatig een check-up te doen.

16 augustus 2002

Beroep op Algemene Voorwaarden?

Welke ondernemer hanteert ze niet, Algemene Voorwaarden. Zij zijn immers een handig instrument om de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het kantoorpersoneel weet precies waar het aan toe is.

03 september 2001

Surfen en mailen in de baas zijn tijd

Internet en e-mail maken het ons steeds makkelijker informatie in te winnen en te communiceren. De mogelijkheden die gecreëerd worden zijn legio en bieden veel voordelen.

15 januari 2001

Bemiddeling leidt tot win/win-oplossing

Twee compagnons werken samen in een firma. Al 15 jaar wordt er software verkocht, maar sinds de laatste 2 jaar ook hardware. En met succes.

nl en de